Kompleksowy przewodnik po badaniach gleby: wszystko, co musisz wiedzieć na start

Przeczytaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności [dalej jako „Polityka Prywatności”] dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług [jak zdefiniowano poniżej w Polityce Prywatności]. Korzystając ze Stron METEOTRACK [jak zdefiniowano poniżej w Polityce Prywatności], wyrażasz zgodę na warunki i praktyki opisane w Polityce prywatności.
 

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji, API, oprogramowań lub innych usług internetowych, które oferujemy (łącznie również jako „Usługi”).
 

Strony METEOTRACK oraz produkty, Usługi i reklama udostępniane za pośrednictwem nie są przeznaczone do korzystania przez dzieci poniżej 18 lat bez nadzoru rodzicielskiego. Administrator nie zbiera celowo żadnych informacji od dzieci poniżej 18 roku życia. zobowiązujemy się usunąć wszelkie dane od takich użytkowników, jeśli rodzic lub opiekun powiadomił nas o uzyskaniu takich danych. 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka METEOTRACK Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zduńska 18, lok. M1, Kraków, Polska e-mail: office@getmeteotrack.com wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000808920, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762572614, ] (zwany dalej: „Administratorem” lub „Spółką” lub „METEOTRACK”). 
  2. Dane osobowe użytkowników, rozumianych jako użytkowników, odwiedzających Strony METEOTRACK, w tym korzystające z Usług, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, które wchodzą w interakcję ze Stronami METEOTRACK  [dalej jako „Użytkowników”] witryny internetowej Spółki, API lub aplikacji Spółki pod nazwą METEOTRACK [dalej również jako „Aplikacje”] są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskich ustawach, w tym ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344, ze zm.).   
  3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Powyższe dotyczy wszystkich Stron METEOTRACK, rozumianych jako wszystkie witryny internetowe METEOTRACK, API, produkty cyfrowe, Usługi, aplikacje, dane, treści, reklamy i inny podobne elementy (m.in. ekrany rejestracji, konkursy, wprowadzanie i śledzenie danych oraz inne interfejsy) [dalej również jako „Strony METEOTRACK”].
    
 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem ze Strony METEOTRACK. Przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
   1. rejestracji konta na Stronach METEOTRACK Administratora, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Polityki prywatności lub innych dokumentów, z których wynikają prawa i obowiązki Użytkownika, z którym przed akceptacją ma możliwość zapoznania Użytkownik (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), 
   2. realizacji zamówień odnośnie Usług, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja Usługi (np. złożenie zamówienia, wystawienie rachunku/faktury) i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),                                   
   3. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora m.in. drogą elektroniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych na Stronach METEOTRACK (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
   4. dochodzenia należności, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw),
   5. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576). 
  2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania ze Stron METEOTRACK zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Strony METEOTRACK oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, inne dane przekazane w trakcie kontaktu z Administratorem).
  3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika ze Stron METEOTRACK. Administrator informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Stron METEOTRACK oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.
  4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
  5. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.
  6. Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną lub inną stosowaną przez Spółkę będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
  7. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
    
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronach METEOTRACK lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  2. Administrator wskazuje, iż wykorzystuje zgromadzone cele aby:
   1. Dostarczać Użytkownikowi ostrzeżenia pogodowe w miejscu (miejscach), które nam poda;
   2. Zapewnić dokładniejszy sposób świadczenia Usług;
   3. Zapewnić przyjazne dla Użytkownika i angażujące treści, które naszym zdaniem będą dla niego najbardziej istotne;
   4. Dostarczyć Użytkownikowi ukierunkowane reklamy, które według nas i naszych dostawców będą najbardziej odpowiednie dla Użytkownika. Przez dostawców zgodnie z Polityką Prywatności należy rozumieć w szczególności, lecz nie wyłącznie: dostawców usług, reklamodawców, sprzedawców, dostawców usług gromadzenia danych i innych stron trzecich [dalej łącznie lub każdy z osobna jako „Dostawca”];
   5. Analizować ruch i sposób korzystania ze Stron METEOTRACK;
   6. Dostarczać aktualne informacje o naszych produktach, Usługach i Stronach METEOTRACK;
   7. Zapewnić dostęp do Stron METEOTRACK opartych na subskrypcji;
   8. Przetwarzać  i weryfikować subskrypcje;
   9. Wystawiać rachunki za Strony METEOTRACK podlegające płatnej subskrypcji i inne usługi;
   10. Przetwarzać wnioski o dostęp Użytkowników i prośby o usunięcie dostępu.
     
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

  Podczas korzystania ze Stron METEOTRACK lub Usług mogą być gromadzone informacje osobiste lub informacje o urządzeniu, w tym o lokalizacji urządzenia. Użytkownicy są informowani podczas procesu rejestracji lub korzystania ze strony METEOTRACK o informacjach, które możemy gromadzić o nich lub o ich urządzeniach, a także proszeni o podanie tych informacji lub umożliwienie nam dostępu do nich w określonych celach, takich jak ulepszanie produktów i wysyłanie powiadomień.   

  Możemy poprosić o podanie danych osobowych lub umożliwienie METEOTRACK i/lub Dostawcom zidentyfikowania użytkownika lub skontaktowania się z nim. Możemy prosić o takie informacje, kiedy prosimy o rejestrację w płatnych Usługach, choć niektóre bezpłatne produkty lub Usługi również mogą wymagać rejestracji. Na przykład, możemy poprosić o dane osobowe Użytkownika podczas zakładania konta, pobierania aplikacji lub treści za pośrednictwem Stron METEOTRACK, przesyłania treści (np. zdjęć, filmów) na Strony METEOTRACK, subskrybowania biuletynów e-mailowych lub innych treści udostępnianych przez strony METEOTRACK lub zgłaszania problemu z kontem użytkownika lub Stronami METEOTRACK. Jako zarejestrowany subskrybent lub Użytkownik możesz mieć możliwość pobierania oprogramowania, brania udziału w konkursach lub loteriach, zamawiania biuletynów e-mailowych lub uczestniczenia w dodatkowych usługach lub innych promocjach oferowanych na Stronach METEOTRACK.

  Korzystanie przez użytkownika ze Stron METEOTRACK może skutkować przypisaniem mu unikalnych identyfikatorów (ID). Niektóre z tych identyfikatorów są generowane przez urządzenie Użytkownika, a niektóre są dostarczane do urządzenia Użytkownika przez nas lub naszych Dostawców. Mogą one mieć postać liczb, kombinacji liter, cyfr i innych znaków lub innych kodów. Mogą one być wykorzystywane w celu umożliwienia METEOTRACK i jej Dostawcom oraz innym podmiotom, które pomagają METEOTRACK w obsłudze Stron METEOTRACK, poznania lokalizacji urządzenia Użytkownika, ruchów podczas przeglądania stron internetowych lub informacji o środowisku w pobliżu urządzenia. Podczas korzystania z niektórych Stron METEOTRACK użytkownik może zdecydować, kiedy i jak często chce udostępniać nam dane o lokalizacji swojego urządzenia oraz do jakich celów my lub nasi Dostawcy możemy wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia. Podstawowe funkcje aplikacji METEOTRACK będą nadal działać, jeśli Użytkownik zdecyduje się nie udostępniać danych o lokalizacji swojego urządzenia w celu otrzymywania spersonalizowanych treści i reklam. 

  Podczas korzystania ze Stron METEOTRACK urządzenie Użytkownika może dojść do przesyłania nam niektórych lub wszystkich poniższych informacji:

  1) współrzędne GPS urządzenia. W wielu urządzeniach włączenie lub wyłączenie "Usług lokalizacyjnych" lub podobnych ustawień pozwala kontrolować, czy urządzenie wysyła współrzędne GPS;
  2) adres protokołu internetowego (IP). Adres IP to numer automatycznie przydzielany przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest używany w celu wysłania informacji do nas lub do naszych Dostawców oraz w celu otrzymania informacji z powrotem od nas lub od naszych Dostawców;
  3) identyfikator urządzenia. Identyfikator urządzenia to kombinacja liter i cyfr, która jest unikalna dla urządzenia używanego przez użytkownika. Identyfikator urządzenia identyfikuje urządzenie, niezależnie od tego, kto z niego korzysta. W wielu urządzeniach identyfikator urządzenia jest dostarczany przez producenta urządzenia i zapisywany na stałe w pamięci urządzenia. W zależności od tego, jak producent skonfigurował urządzenie, jego zmiana może być niemożliwa;
  4) Identyfikator reklamowy (IDFA) lub Identyfikator reklamowy (AAID). Są to kombinacje liter i cyfr, które są niepowtarzalne dla używanego urządzenia. Identyfikatory te mogą jednak nie być trwałe. W zależności od urządzenia, Użytkownik może mieć możliwość zresetowania ich w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki;
  5) informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu Twojego urządzenia. Urządzenie użytkownika zwykle wykorzystuje kilka rodzajów metod komunikacji bezprzewodowej, a każda z nich jest włączana lub wyłączana osobno przez Użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z połączenia bezprzewodowego lub komórkowego, urządzenie może rejestrować i przesyłać informacje o kontakcie lub połączeniu z innymi urządzeniami lub elementami sieci, z której korzysta urządzenie;
  6) Informacje o działaniu urządzenia. Mogą to być takie informacje, takie jak ilość energii zużywanej przez urządzenie, system operacyjny i jego wersja oraz wersja naszej aplikacji używanej przez urządzenie; 
  7) Pliki cookie. Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości danych, które mogą zawierać anonimowy, unikatowy identyfikator. Jeśli Użytkownik korzysta z witryny METEOTRACK za pomocą przeglądarki internetowej, w tym przeglądarki na urządzeniach mobilnych, pliki cookie mogą być wysyłane do przeglądarki i zapisywane w pamięci urządzenia. Umożliwia to identyfikację urządzenia przy kolejnym wejściu na stronę METEOTRACK przez przeglądarkę. Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o ich wysyłaniu. Jeśli jednak użytkownik nie zezwoli urządzeniu na akceptowanie plików cookie, jego doświadczenia przy ponownym wejściu na stronę METEOTRACK mogą nie być optymalne, ponieważ możemy nie rozpoznać urządzenia;
  8) Pixel Tags, Web Beacons, Flash Shared Objects/HTML5 Local Storage/HTML5 Mini Databases. Wiele urządzeń mobilnych korzysta z tych technologii, które pozwalają na przechowywanie informacji na urządzeniach mobilnych, a w efekcie umożliwiają usprawnienie przeglądania Internetu. Obiekty współdzielone we Flashu, lokalne magazyny danych HTML5 i mini bazy danych HTML5 pozwalają również urządzeniu śledzić ruchy użytkownika podczas przeglądania Internetu, a nie tylko jednej konkretnej witryny.

  Jeśli Użytkownik wyłączy "Usługi lokalizacyjne" lub podobne ustawienie kontrolujące funkcjonalność GPS, urządzenie nadal może automatycznie wysyłać lub odbierać inne informacje, o ile Użytkownik ma włączone te inne rodzaje komunikacji. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego lub przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak kontrolować informacje, które może przesyłać urządzenie.

  Użytkownik może/potencjalnie będzie miał możliwość przesyłania informacji o sobie i swoim otoczeniu, takich jak zaobserwowane dane pogodowe, aktualna lokalizacja lub inne interesujące go miejsce. Użytkownik może również zamieszczać lub przesyłać na Stronę METEOTRACK zdjęcia, filmy, grafiki, informacje, komentarze i inne treści [zwane łącznie jako „Treści”]. Wraz z przesłaniem takich Treści, Użytkownik przyznaje Spółce nieodpłatną, ogólnoświatową, nieograniczoną w czasie, niewyłączną, zbywalną licencję na wykorzystanie, reprodukcję, modyfikację, edycję, publikację, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, sublicencjonowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych takiej Treści Użytkownika za pośrednictwem Strony METEOTRACK lub tych powiązanych stron internetowych lub aplikacji hostowanych przez Spółkę. Mogą być przeglądane, czytane, gromadzone lub wykorzystywane przez inne osoby, poza naszą kontrolą, łącznie z lokalizacją geograficzną, znacznikami i innymi metadanymi. 

  Użytkownik może/potencjalnie będzie mógł korzystać z naszych treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub innych platform stron trzecich, takich jak Facebook, Twitter i inne [„Media Społecznościowe”], które są zintegrowane ze Stronami METEOTRACK. Kiedy Użytkownik będzie miał możliwość angażowania się w nasze treści w Mediach Społecznościowych lub za ich pośrednictwem, możemy mieć dostęp do pewnych informacji zawartych w profilu Użytkownika na danej platformie Mediów Społecznościowych, jeśli włączył udostępnianie danych swojego profilu. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, płeć, datę urodzenia, lokalizację, identyfikator powiązany z profilem w Mediach Społecznościowych, pliki użytkownika, zdjęcia i filmy, listę znajomych lub połączeń, osoby, które użytkownik śledzi i które śledzą go, posty, "polubienia" i inne. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z platform Mediów Społecznościowych, z których korzysta, a także sprawdzić ustawienia prywatności na tych platformach Mediów Społecznościowych, aby upewnić się, że Użytkownik zezwala tym platformom na udostępnianie tylko tych informacji, które chce udostępnić.

  W trakcie korzystania przez Użytkownika z Produktów METEOTRACK oraz (jeżeli dotyczy) Stacji pogodowej METEOTRACK (rozumianej jako urządzenie służące do pomiaru danych meteorologicznych/pogodowych) będą lub mogą być przekazywane nieosobowe informacje, dane, wiadomości lub jakiekolwiek inne materiały w postaci m.in.: czasu, daty, temperatury, prognozowanych lub zaistniałych zjawisk [dalej jako "Treści pogodowe”] . Treści pogodowe w momencie ich przekazania dla METEOTRACK będą stanowiły jej własność zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach użytkowania METEOTRACK.

  Informacje przekazywane METEOTRACK przez Użytkownika w przypadku bezpośredniego kontaktu z nami. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z METEOTRACK, możemy zachować zapis tego kontaktu lub korespondencji.

  Wiadomości SMS/tekstowe z urządzenia mobilnego. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS/tekstowych od METEOTRACK. W takim przypadku nie sprzedajemy ani nie ujawniamy danych dotyczących wiadomości SMS/tekstowych oraz zgody na ich otrzymywanie osobom trzecim. 
   
 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  Do realizacji celów, dla których przetwarzamy dane osobowe Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

  Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z naszej grupy kapitałowej, które pomagają świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza EOG, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika. 

  Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, a także w celu utrzymania i monitorowania naszych Usług np. przechowywanie danych w chmurze. 
  Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, możemy udostępniać informacje o Użytkowniku w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Portalu oraz w celu ulepszania naszych Usług a także wspierania naszego marketingu online i reklam opartych na zainteresowaniach. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, możemy dzielić się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników. 

  Podmioty realizujące usługi płatnicze: w celu realizacji usług płatniczych udostępnianych w ramach naszego Portalu, przekazujemy dane Użytkownika do wskazanego przy płatnościach operatora płatności. Zakres danych przekazywanych w tym celu obejmuje imię i nazwisko, wewnętrzny identyfikator transakcji, kwotę transakcji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę zamówionej usługi, wysokość należnej nam opłaty, a także identyfikator urządzenia. Operator płatności staje się odrębnym administratorem tych danych osobowych.

  Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
   
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. W sytuacjach, gdy dane będą przekazywane poza obszar „EOG”, zapewniamy, odpowiedni poziom ochrony, tzn. przekażemy dane osobowe Użytkowników tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl. W przypadku, gdy dojdzie do przekazania danych Użytkownika do państwa trzeciego, spoza listy opublikowanej przez Komisję Europejską poinformujemy i poprosimy o oddzielną zgodę na takie przekazanie.

   
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych. Prawo to umożliwia Użytkownikowi otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na jego temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując żądanie Użytkownika będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostarczy nam Użytkownik.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy Użytkownik chce abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już danych Użytkownika do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
  5. Prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo to umożliwia żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Użytkownik może również żądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizował przysługujące Mu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów i zrealizowanie takiego żądania nie będzie możliwe.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy zdaniem Użytkownika przetwarzanie wpływa na Jego prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również jeśli przetwarzamy dane Użytkownika w celach marketingowych. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec praw i wolności Użytkownika (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Stron METEOTRACK oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. 
  7. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:  office@getmeteotrack.com .
  8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w Polsce.
  9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: office@getmeteotrack.com .

   Uzyskiwanie dostępu i aktualizowanie informacji o koncie online Użytkownika. Jeśli posiadasz u nas subskrypcję lub konto, w którym dobrowolnie podałeś swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy rejestracyjnych, najlepszym sposobem uzyskania dostępu do tych informacji lub ich kontrolowania jest odwiedzenie odpowiedniej Strony METEOTRACK w celu zaktualizowania swojego profilu online, zmiana hasła. Jeśli posiadasz nazwę użytkownika lub hasło powiązane z kontem, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła.
    
 8. ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE 

  Całość informacji, otrzymywanych od Użytkownika, przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Naszym celem jest również wdrożenie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, które będą chronić Twoje dane. Strony METEOTRACK stale oceniają stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitorują wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, aby :

  1. chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem,
  2. identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci Stron METEOTRACK, oraz 
  3. minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka.
    
 9. PRZENIESIENIE DO STRON PODMIOTÓW TRZECICH

  Użytkownik może ubiegać się o dostęp do określonych produktów lub usług ze Stron METEOTRACK, które są dostępne za pośrednictwem stron trzecich, za pośrednictwem ich własnych witryn internetowych lub witryn hostowanych przez nas na Stronach METEOTRACK lub z nimi połączonych. Zamawiając, rejestrując się lub kupując produkty lub usługi od tych dostawców, możesz zawierać umowę z dostawcą, a nie ze Spółką, i mogą mieć zastosowanie warunki dostawcy. Warunki te mogą znacznie różnić się od niniejszej Polityki prywatności i innych warunków na Stronach METEOTRACK. Przed skorzystaniem z ich witryn lub zawarciem z nimi umów należy przeczytać i zrozumieć warunki użytkowania i zasady dostawców. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ich witryn, warunków lub polityki prywatności, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z tymi dostawcami. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za zawartość witryn, produktów lub usług ww. dostawcy. Dla ułatwienia możemy podawać informacje i dane kontaktowe tych dostawców, ale nie możemy zapewnić, że dane kontaktowe są prawidłowe lub dokładne. 
   
 10. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ INNYCH TECHNOLOGII

  1. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika Strony METEOTRACK, Administrator może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies. Pliki cookies są zapisywanym na urządzeniu Użytkownika niewielkim plikiem, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane na stronach odwiedzanych przez tego Użytkownika.
  2. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: 
   1. pomocy w logowaniu Użytkownika (np. zapamiętanie nazwy Użytkownika, jeżeli Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); 
   2. zapamiętania niektórych preferencji Użytkownika. W ramach tych działań mogą być gromadzone informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas Użytkownik odwiedza nasze strony, informacje o historii przeglądarki oraz o preferencjach językowych Użytkownika;
   3. wsparcia Administratora w ulepszaniu Strony METEOTRACK, w tym rozwijania naszych środków bezpieczeństwa i wykrywania działań sprzecznych z prawem;
   4. dostarczania spersonalizowanych reklam. Pliki cookies pomagają nam określać reklamy, które widzi Użytkownik i mierzyć ich efektywność.
  3. Portal korzysta/może korzystać z następujących kategorii cookies:
   1. funkcjonalne pliki cookies – są to pliki cookies niezbędne do działania naszych Usług tj.: do przechowywania niektórych informacji (np. preferencje językowe), zapamiętywania ustawionych preferencji itp.,
   2. analityczne pliki cookies - są to pliki cookies, które służą do zbierania informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z naszych Usług i odwiedza Strony METEOTRACK (czas trwania nawigacji, odwiedzane strony, kliknięty link, strony odsyłająca itp.),
   3. pliki cookies służące do personalizacji - używamy plików cookies, aby poprawić trafność okazji wyświetlanych na naszej stronie głównej w oparciu o sposób interakcji Użytkownika ze Stroną METEOTRACK. Używamy plików cookies, aby promowane okazje w takich miejscach były bardziej dopasowane do Ciebie, wartościowe dla naszych partnerów,
   4. niezbędne pliki cookies - są to pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania Strony METEOTRACK. Służą one do logowania, pozostawania zalogowanym, anonimowego mierzenia naszego ruchu i zapewniają bezpieczeństwo witryny. Bez tego typu technologii nasze usługi nie będą działały poprawnie lub nie będziemy w stanie zapewnić określonych funkcjonalności.
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony METEOTRACK;
  6. Dopuszczamy również możliwość stosowania technologii typu: Pixel Tags, Web Beacons, Flash Shared Objects/HTML5 Local Storage/HTML5 Mini Databases. Wiele urządzeń mobilnych korzysta z tych technologii, które pozwalają na przechowywanie informacji na urządzeniach mobilnych, a w efekcie umożliwiają rozszerzenie możliwości przeglądania stron internetowych. 
  7. Pliki cookie na urządzeniu są co do zasady usuwalne – co do zasady wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce, chociaż opcja usunięcia może być zależna od dostawcy przeglądarki. W ten sposób usuwa się pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).
    
 11. KONTAKT

  W przypadku gdy chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

  wysłać list na nasz adres:

      30-304 Kraków, ul. Zduńska 18/M1 

  lub skontaktować się mailowa na adres:

  office@getmeteotrack.com 
   
 12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Niniejsza Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie METEOTRACK.
   
 13. ORGANY NADZORCZE

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   

Data ostatniej modyfikacji: 29 września 2022 roku

[logo]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych. MeteoTrack Agro posiada najlepsze źródła danych - w tym także bezpośrednio z Twojego pola!

Kontakt

Telefon: +48 664 453 018

Mail: office@getmeteotrack.com

Media społecznościowe

[facebook.svg]
[linkedin.svg]